Ügyintézés

Ügyfélfogadási rend

Polgármester:  H – CS   08:00 – 16:00      P   08:00 – 12:00
Alpolgármester:  H – CS   08:00 – 16:00      P   08:00 – 12:00
Jegyző:  H – CS   08:00 – 16:00      P   08:00 – 12:00  (7342 Mágocs Szabadság utca 39.)
Aljegyző:  H – CS   08:00 – 16:00      P   08:00 – 12:00  (7342 Mágocs Szabadság utca 39.)
Kirendeltségvezető:  H – CS   08:00 – 16:00      P   08:00 – 12:00
Általános ügyfélfogadás:
H – CS: 7.00 órától – 16.00 óráig
P: 7.00 órától – 12.00 óráig

 

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, röviden a Ket. 2005. november 1-től hatályos.
A törvény alapelveit változatlanul hagyva 2012-ben a leglényegesebb változások az alábbiak:

1. A kapcsolattartás szabályai

A hatóság az ügyféllel:

 • írásban:
  • postai úton,
  • írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
  • személyesen átadott irat útján,
  • kézbesítési meghatalmazott útján,
  • a hatóság kézbesítője útján,
  • kézbesítési ügygondnok útján,
  • hirdetményi úton, vagy
 • szóban:
  • személyesen,
  • hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
 • írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton

Az ügyfél az első kapcsolatfelvétel alkalmával választhat a fenti kapcsolattartási formák közül és később a hatóságnál rendelkezésre álló más formára áttérhet, azt azonban nem kérheti, hogy az eljárás korábbi szakaszában készült iratokat, nyilatkozatokat a hatóság az új formában küldje meg részére.

A hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus kapcsolattartás során figyelembe venni. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság az ügyféltől elektronikus nyilatkozatot csak akkor fogadhat el és elektronikus nyilatkozatot az ügyfélnek csak akkor küldhet, ha az ügyfél az ügyintézési rendelkezésében vagy az ügyintéző személyes közreműködésével történő eljárási cselekmények esetében az adott eljárás során ezt nem zárta ki.

2. Határidők

Az eljárási határidők nem naptári napokban, hanem napokban kerültek meghatározásra, így főszabályként az ügyintézési határidő 30 nap. Ennek értelmében a hatóságok az ügy érdemében 30 napon belül kötelesek dönteni.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

Az ügyfél által a postán küldött beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja, az elektronikus irat esetében az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a következő napon kezdődik.

A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

A határozott naphoz kötött jogszerzés a nap kezdetén következik be. A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be.

3. Közigazgatási bírság

Ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé, a hatóság az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és összegének meghatározásáról.
Amennyiben a közigazgatási bírságot a kötelezett határidőben nem fizeti meg, úgy késedelmi pótlék megállapítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

A meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásáról az állami foglalkoztatási szerv gondoskodik.

A végrehajtáshoz való jog a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, vagy ha a döntés teljesítési határidőt vagy határnapot állapított meg, annak utolsó napjától, illetve a határnapot követő naptól számított öt év elteltével évül el.

Nyugszik az elévülés a végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtási eljárásban engedélyezett fizetési kedvezmény, továbbá a pénzfizetési kötelezettség folyamatos végrehajtásának időtartama alatt.

A végrehajtás elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Az elévülés megszakadásával az elévülési idő újra kezdődik.

Reklámok